මා වැනි ගොඩන්දා
ලෑල්ලටම කැන්දා
දුක් සැප කුමන්දා
අසන නිරිඳුන් වෙන කොයි රටෙන්දා

පාප්පොචරේ

ඔන්න හප්පේ කියලා මාත් කියන්න ගත්තානේ හොද්දක් නෑ නෑ බුලෝගයක්, ඔය ගම්පොලයෝ රයිගමයෝ බික්කුවෝ මකබාස්සු පිස්සු පුසෝ පබ්බතයෝ මකරෝ කුඹියෝ නොදරුවෝ නාගයෝ පිස්සෝ ඔය ඔය ඇත්තෝ ලියන එකේ මාත් ආවා ලෝගයක් අඩවාගෙන. අනේ මාත්තිරියෝ මගේ පොඩි පරහක් තියෙනවා නොවැ, මගේ මේ කට කට වක්කඩ වගේ පලනවා නොවැ. විසේසයෙන් දේසපාලු උත්තමයෝ අපේ ඇත්තෝට සේවා කොරද්දි එහෙම. ගොඩේ මට මොලේත් බකල් මාත්තියෝ මාව කවුරු හරි අනුකම්පා කරලා එකසිය හැට හැත්ත්රේ යවන්න පුලුවන්දෝ? ඔන්න එහෙනම් මම යන්නම් මාත්තියෝ වෙලටත් යන්න එපායැ මත්තියෝ... 

ගොඩයා